Content Background
Top Horizontal Menu
Categories Title Background
Cart Background
Product Name Color
Price Color
NEW label Background
SALE label Background
Button Background
Herstellen

Hide this block from Back-office after setting colors.

Klachtenregeling:

 • De Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord, als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling
 • Bij klachten dient een consument zicht allereerst te wenden tot de ondernemer, indien de webwinkel is aangesloten bij stichting webwinkelkeur en bij klachten ie niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot stichting webwinkelkeur, deze zal gratis bemiddelen. controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft, mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden heeft de consument de mogelijkheid om zijn of haar klacht te laten behandelen door de stichting webwinkelkeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak
 • Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie, tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@audio4all.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

Geschillen:

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop de algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer de consument woonachtig is in het buitenland
 • Het Weens koopverdrag is niet van toepassing

 • Aanvullende dan wel van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager
arrow_upward