Content Background
Top Horizontal Menu
Categories Title Background
Cart Background
Product Name Color
Price Color
NEW label Background
SALE label Background
Button Background
Herstellen

Hide this block from Back-office after setting colors.

Algemene-Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1,- Definities

Artikel 2,- Identiteit van de ondernemer

Artikel 3,- Toepasselijkheid

Artikel 4,- Het aanbod

Artikel 5,- De overeenkomst

Artikel 6,- Herroepingsrecht

Artikel 7,- Kosten in geval van herroeping

Artikel 8,- uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9,- De prijs

Artikel 10,- Conformiteit en garantie

Artikel 11,- Levering en uitvoering

Artikel 12,- Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13,- Betaling

Artikel 14,- Klachtenregeling     (wettelijke bepalingen)

Artikel 15,- Geschillen              (wettelijke bepalingen)

Artikel 16,- Aanvullende of afwijkende bepalingen               (wettelijke bepalingen)

Artikel 1,- Definities

1.1,- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht

1.2,- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer

1.3,- Dag: kalenderdag

1.4,- Duurtransactie: een overeenkomst of afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings-en of afnameverplichting in de tijd is gespreid

1.5,- Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem of haar persoonlijk gericht is op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

1.6,- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

1.7,- Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die de consument kan invullen wanneer hij of zij gebruik wil maken van zijn of haar herroepingsrecht


1.8,- Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt

1.9,- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en of diensten tot en met het sluiten van een overeenkomst uitsluiten gebruik maakt wordt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand

1.10,- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

1.11,- Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer

Artikel 2,- Identiteit van de ondernemer

Naam: Bas van Tartwijk & Natascha Meulensteen / Audio4all

Vestigingsadres: Dragonder 13, 5554 GM, Valkenswaard, Nederland

Telefoon nummer: 0031(6)11270853

E-mailadres: info@audio4all.nl

Artikel 3,- Toepasselijkheid

3.1,- Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument

3.2,- Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld.  indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden

3.3,- Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden

3.4,- Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product en of diensten voorwaarden van toepassing zijn is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem of haar het meest gunstig is

3.5,- Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd

3.6,- Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden

3.7,- Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze Algemene voorwaarden

Artikel 4,- Het aanbod

4.1,- Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschied wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld

4.2,- Het aanbod is vrijblijvend. de ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen

4.3,- Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruikt maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijk fouten in het aanbod binden de ondernemer niet

4.4,- Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst

4.5,- Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwen weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten

4.6,- Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan aanvaarding van het product zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen
 • De eventuele kosten van verzending
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand kan worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel
 • Of de overeenkomst na de tot totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is
 • De manier waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen
 • De eventuele talen waarin naast Nederlands de overeenkomst kan worden gesloten
 • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie

Artikel 5,- De overeenkomst

5.1,- De overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden

5.2,- Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd kan de consument de overeenkomst ontbinden

5.3,- Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving, Indien de consument elektronisch kan betalen zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen

5.4,- De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering hiervan bijzonder voorwaarden te verbinden

5.5,- De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, Meesturen:

A: Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan

B: De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken dan wek een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht

C: De informatie over garanties en bestaande service na aankoop

D: De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van deze overeenkomst

E: De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is

5.6,- In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering

5.7,- Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten

Artikel 6,- Herroepingsrecht

6.1,- Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger

6.2,- Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, hij of zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of deze het product wenst te behouden. indien hij of zij van het herroepingsrecht gebruikt maakt zal de consument het product met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. producten in kapotte verpakkingen worden niet retour genomen indien deze niet meer bruikbaar zijn voor herverkoop of dergelijke.

6.3,- Wanneer de consument gebruikt wenst te maken van het herroepingsrecht is hij of zij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dienst de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. de consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending

6.4,- Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden is de koop een feit

6.5,- Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.6,- Om gebruik te maken van het herroepingsrecht bij afname van diensten zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies

Artikel 7,- Kosten in geval van herroeping

7.1,- Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van de terugzending voor zijn of haar rekening

7.2,- Indien de consument een bedrag heeft betaald zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk docht uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het retour product terugbetalen. hierbij is wel de voorwaarde dat zowel het product als de verpakking in goede staat zijn terugontvangen of hier sluitend bewijs wordt geleverd van de complete terugzending in goede staat door de consument aan de ondernemer. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode

7.3,- Bij beschadiging van het product of de verpakking door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product

7.4,- De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt via directe dan wel elektronische wijze te denken aan post - mail - sms - website informatie e.d.

Artikel 8,- Uitsluiting herroepingsrecht

8.1,- De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geld slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld

8.2,- Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

A: Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument

B: Die duidelijk persoonlijk van aard zijn

C: Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

D: Die snel kunnen bederven of verouderen

E: Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

F: Voor onderdelen van een product dat niet het gehele product betreft

G: Voor Audio en Video apparatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

H: Voor elektronische apparatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

8.3,- Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

A: Betreffende vervoer te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode

B: Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken

Artikel 9,- De prijs

9.1,- Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en of diensten niet verhoogd behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven

9.2,- In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventuele vermelde prijzen richtprijzen zijn worden bij het aanbod vermeld

9.3,- Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen 

9.4,- Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

A: Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of:

B: De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat

9.5,- De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw

9.6,- Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en of zetfouten. Voor de gevolgen van druk -en of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk -en of zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren

Artikel 10,- Conformiteit en Garantie

10.1,- De ondernemer staat ervoor in dat de producten en of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik

10.2,- Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden

10.3,- Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer Schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend

10.4,- De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten

10.5,- De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en of bewerkt of door derden heeft laten repareren en of bewerken
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en of op de verpakking behandeld zijn
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

Artikel 11,- Levering en uitvoering

11.1,- De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten

11.2,- Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt

11.3,- Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de consument uiterlijk 30 dagen nadat hij of zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding

11.4,- Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op een schadevergoeding

11.5,- In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen

11.6,- Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer

11.7,- Het risico van beschadiging en of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Artikel 12,- Duurtransacties: Duur, Opzegging en verlenging

12.1,- De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot op het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand

12.2,- De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode

 • Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan
 • Altijd opzeggen met dezelfde opzeggingstermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen

12.3,- Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur

Artikel 13,- Betaling

13.1,- Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. 

13.2,- De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te vermelden

13.3,- In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen

Voor klachtenregelingen, geschillen, afwijkende bepalingen en ons modelformulier voor herroeping zie onze wettelijke bepalingen

arrow_upward